Your cart
1 kg Ethiopia // Magarrissa #1

kokko brenneri

1 kg Ethiopia // Magarrissa #1

560,00 kr

r e g i o n : G e d e o

v a r i e t a l : H e i r l o o m

p r o c e s s i n g : W a s h e d

t a s t i n g  n o t e s :

B e r r i e s   a n d   H o n e y


Sale

Unavailable

Sold Out